Rehabilitación de vivienda unifamiliar. Cumplimiento NHV 2010

En las Normas de Habitabilida de Vivienda de Galicia del 2010, se establece en el apartado:

«I.A.5. Salubridade.
a) Nas vivendas situadas en planta baixa, cando non exista soto baixo elas, deberá garantirse o illamento
destas con respecto ao terreo mediante unha cámara de aire, convenientemente ventilada, de 0,20 m de altura mínima para evitar o risco de humidades procedentes do terreo. A dita condición non será exixible para as vivendas reformadas, ampliadas ou rehabilitadas en que poderá adoptarse calquera outra medida construtiva que garanta a ausencia de humidades na vivenda.»

En el caso que nos ocupa se resuelve con una solera ventilada.

1311_07

Publicado en 1311, Edificación, Rehabilitación, Vivienda unifamiliar.